PM

Project Management

مدیریت پروژه

کنترل پروژه فرایندی است در جهت حفظ مسیر پروژه برای دستیابی به یک تعادل اقتصادی موجه بین سه عامل هزینه ، زمان و کیفیت در حین اجرای پروژه ، که از ابزار و تکنیکهای خاص خود در انجام این مهم کمک می گیرد . در واقع کنترل ، اجرای دقیق و کامل برنامه تدوین نشده برای پروژه است، بگونه ای که هنگام خروج از برنامه بتوان با تشخیص علل و طرح اقتصادی ترین فعالیتها ، پروژه را به نزدیکترین حالت ممکن در مسیر اولیه و اصلی خود بازگرداند

کنترل پروژه سامان بان یکی از کاملترین و قدرتمندترین ابزار مدیریت پروژه در جهان شناخته شده است.این نرم افزار مدیریتی کلیه فرآیندهای و رویدادهای ناشی از پروژه را از مرحله انعقاد قرارداد تا پایان پروژه ، ثبت ، پیگیری و کنترل می نماید.

از مهمترین بخش هایی که این نرم افزار کنترل می نماید می توان از مدارک فنی ، هزینه ها ، قراردادها ، تدارکات کالا ، کلیه مکاتبات ، صورت جلسات ، و تغییرات در پروژه نام برد. این نرم افزار با امکانات قوی در تولید گزارش می تواند انواع گزارشات متنوع مورد دلخواه را از آخرین وضعیت پروژه ارائه نماید.


ماژول کنترل پروژه سامان بان

 

نسخه حرفه ای نسخه استاندارد نسخه ابتدایی عنوان

ایجاد کار

مشاهده کار

مدیریت کارها

مدیریت فرآیند کار

تنظیمات مدیریت کارها

مدیریت کارها

جدول زمانی کارها

درج مجموع کارها

جزئیات امتیاز کاربران

 پیگیری و ارجاع کارها به سایر کاربران

امکان برآورد هزینه

گزارش زمانی و مالی کارها

گردش کار و شرح وظایف

ایجاد درخت پروژه با سطوح نامحدود

ایجاد کار یا وظیفه برای یک شخص در هر یک از پروژه ها

تعریف مراحل برای اجرای  یک پروژه و مشخص کردن مرحله در هر وظیفه

ثبت مهلت انجام کار برای هر وظیفه

گزارشات پروژه

مشاهده پروژه

کارهای در حال انجام دپارتمان ها

گزارش فازهای پروژه

گزارش آمار پروژه ها

گزارش ارزیابی فرآیند

گزارش کارکرد

گزارش فعالیت ها

پین بورد