HM

Health Management

مدیریت سلامت

یکی از ارکان اساسی محیط کاری، سلامت و بهداشت محیط کار و کارکنان می باشد. در بسیاری از محیط های شغلی چون کارخانجات و شرکت هایی چون شرکت های توزیع و پخش مواد غذایی و یا بسته بندی موادغذایی بهداشت محیط و کارکنان یکی از مهم ترین ارکان در تاسیس و مدیریت می باشد.

بنابراین مدیریت بهدشت محیط و کارکنان یکی از اهم مواردی است که مدیران باید بدان توجه داشته باشند و در جهت درستی آن را مدیریت کنند.

ماژول مدیریت سلامت سامان بان با هدف ارتقاء سلامت و بهداشت محیط و کارکنان و طبق اصول استانداردهای جهانی سلامت، جهت سهولت کار مدیران و همچنین آسان تر شدن روندهای اداری در ادارات و سازمان ها طراحی شده است.

ماژول مدیریت سلامت سامان بان

نسخه حرفه ای نسخه استاندارد نسخه ابتدایی عنوان
ایجاد پرونده سلامت

تعریف و بایگانی مدارک و فایل های تندرستی هر کاربر

ثبت نظریه پزشکان و کارشناسان

ارجاع مدارک و یا نظرات به افراد مورد نظر

پاسپورت سلامت

ارزیابی عوامل زیان آور شغلی

سابقه شخصی، خانوادگی و پزشکی

فرم آزمایش ها

ثبت مشاوره ها و نتیجه ارجاع ها

ثبت آزمایشات اپتیومتری (بینایی) برای تعیین میدان دید و دید رنگی، دوربینی و نزدیک بینی

ثبت آزمایشات اودیومتری (شنوایی) تعیین شنوایی با گوش چپ و راست با فرکانس های مختلف

ثبت سایر یافته های پاراکلینیک در صورت لزوم

 

ثبت نتیجه سونوگرافی، رادیوگرافی ، سی تی اسکن

پیوست عکس ها و یا فایل های پزشکی

کارت هوشمند سلامت